Tres Glops
21 de juliol de 2022: Junta General Ordinària i Extraordinària de Tres Glops

Per acord del Consell d’Administració, es convoca els socis i sòcies de la societat TRES GLOPS, SL a la Junta General Ordinària i Extraordinària, que se celebrarà al domicili social, Carrer Quarter, 44, del terme municipal d’Inca, en data 21 de juliol de 2022 a les 18.30 hores amb el següent ORDRE DEL DIA:

Primer. APROVACIÓ dels comptes anuals de l’exercici 2021.

Segon. APLICACIÓ del resultat de l’exercici del 2021.

Tercer. APROVACIÓ O CENSURA de la gestió social de l’Òrgan d’Administració. 

Quart. APROVACIÓ de la transmissió de la totalitat del patrimoni empresarial de l’entitat TRES GLOPS, SL a la FUNDACIÓ TRES SALUT MENTAL.

Cinquè. APROVACIÓ de la dissolució i liquidació de l’entitat TRES GLOPS, SL.

Sisè. APROVACIÓ de Delegació de facultats per executar els acords aprovats.

Setè. Precs i Preguntes.

Vuitè. Lectura i aprovació de l’acta.

D’acord amb l’Article 272 de la LSC, qualsevol soci / sòcia podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació d'aquesta, així com si escau, l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes. També podrà sollicitar l’entrega o l’enviament gratuït de tots els documents que han de ser sotmesos a aprovació. Així mateix, si també ho desitgen els socis i sòcies, poden examinar els documents que se sotmeten a aprovació en el domicili social de l’entitat. Els socis i sòcies podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin pertinents sobre els assumptes de l’ordre del dia.

Inca, 2 de juliol de 2022

Enllaç convocatòria