Tres Glops
Convocatòria Junta General Ordinària de Tres Glops

Per acord del Consell d’Administració, es convoca els socis de la societat TRES GLOPS, SL a la Junta General Ordinària, que se celebrarà al Carrer Pou d’en Bauçà, 19, del terme municipal de Binissalem, en data 29 de juliol de 2020 a les 19:00 hores amb el següent ORDRE DEL DIA:

Primer. APROVACIÓ dels comptes anuals de l’exercici 2019.

Segon. APLICACIÓ del resultat de l’exercici del 2019.

Tercer. APROVACIÓ O CENSURA de la gestió social de l’Òrgan d’Administració.

Quart. Precs i Preguntes.

Cinquè. Lectura i aprovació de l’acta.

D’acord amb l’Article 272 de la LSC qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació d'aquesta, així com si escau, l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes.

També podrà sol·licitar l’entrega o l’enviament gratuït de tots els documents que han de ser sotmesos a aprovació. Així mateix, si també ho desitgen, els socis poden examinar els documents que se sotmeten a aprovació en el domicili social de l’entitat.

Els socis podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin pertinents sobre els assumptes de l’ordre del dia.

Inca, 10 de juliol de 2020

El Secretari

Guillem Febrer i Fons

El President

Pere Quetglas Martorell