Tres Glops
Tres Glops: Convocatòria Junta General Ordinària

Per acord del Consell d’Administració, es convoca els socis i sòcies de la societat TRES GLOPS, SL a la Junta General Ordinària, que se celebrarà al domicili social, Carrer Quarter, 44 del terme municipal d’Inca, en data 28 de juliol de 2021 a les 18:30 hores amb el següent ORDRE DEL DIA:

Primer. APROVACIÓ dels comptes anuals de l’exercici 2020.

Segon. APLICACIÓ del resultat de l’exercici del 2020.

Tercer. APROVACIÓ O CENSURA de la gestió social de l’Òrgan d’Administració.

Quart. DACIÓ DE COMPTES sobre la possibilitat de dur a properes Juntes el canvi de forma social de l’activitat que desenvolupa l'entitat i alternatives a la recuperació del valor de les participacions dels socis i sòcies.

Cinquè. Pres i Preguntes.

Sisè. Lectura i aprovació de l’acta.

D’acord amb l’Article 272 de la LSC, qualsevol soci / sòcia podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació d'aquesta així com, si escau, l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes. També podrà sol·licitar l’entrega o l’enviament gratuït de tots els documents que han de ser sotmesos a aprovació. Així mateix, si també ho desitgen els socis i les sòcies, poden examinar els documents que se sotmeten a aprovació en el domicili social de l’entitat. Els socis i les sòcies podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin pertinents sobre els assumptes de l’ordre del dia.

Inca, 8 de juliol de 2021