L'estel familiar

El programa L'estel familiar té com a objectiu oferir a les famílies de persones amb trastorn mental un conjunt d’actuacions d’informació, assessorament, formació i suport encaminades al seu empoderament com a familiars i a la millora de la seva qualitat de vida.

L'estel familiar compta amb el finançament de la conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears a càrrec del 0,7 % de l'IRPF i la col·laboració de CaixaBank i Fundació Sa Nostra.


Per a més informació:

Associació Estel de Llevant

C/ Fàbrica núm. 8

programafamilies@esteldellevant.es