Política de qualitat i ambiental

La direcció de la Fundació es Garrover estableix una política de qualitat i ambiental que proporcioni un marc de referència per a establir i revisar els objectius de qualitat i ambientals, que ha de ser coneguda i entesa per tots els membres de l'entitat i per totes les parts interessades i que compromet a l'entitat en el seu conjunt i a tots els seus membres a complir amb els requisits del sistema implantat i a millorar contínuament la seva eficàcia, sempre en el marc de la missió general de l'organització.

La Fundació Es Garrover estableix el seus compromisos sota la premissa de l’acompliment de les Normes UNE-ISO 9001:2015 i UNE-EN-ISO 14001:2015 i dels requisits legals i reglamentaris que li pertoquin.

Així, la Política de Gestió de la Fundació Es Garrover té com a objectiu oferir un servei de qualitat que faciliti la inserció social i laboral de les persones amb malaltia mental en empresa ordinària mitjançant el treball amb suport i fer-ho en un context de respecte ambiental i de protecció de l’entorn natural.

Aquesta política serà aconseguida mitjançant els següents compromisos:

  • 1. Ser flexibles i adaptar-nos a les necessitats i expectatives de les persones usuàries i als canvis del mercat laboral des de la perspectiva del treball en xarxa.
  • 2. Que la millora de la gestió, en el doble vessant de la Qualitat i el Medi Ambient sigui un compromís de totes les persones que formen la Fundació Es Garrover.
  • 3. Oferir un servei especialitzat i personalitzat d'acord amb els criteris d'eficàcia, eficiència i ètica professional.
  • 4. Facilitar a les persones usuàries els recursos i el suport personal necessaris per a arribar a la inserció laboral.
  • 5. Satisfer les necessitats i expectatives de les persones treballadores.
  • 6. Establir sistemes d'informació i comunicació que facilitin la participació i el compromís de les persones treballadores amb els objectius de gestió.
  • 7. Ens comprometem a la protecció del medi ambient, fent prevenció de la contaminació i adaptant les nostres actuacions a la minimització dels nostres impactes ambientals negatius.

La Política de Gestió és promoguda per la Direcció de la Fundació Es Garrover i és comunicada, coneguda i aplicada per tot el personal que conforma l'Entitat en l'execució de les seves activitats.

La Direcció de la Fundació Es Garrover es compromet a facilitar els mitjans necessaris al seu abast per a assolir el que esta establert en aquesta Política, assegurant la seva actualització, el seu enteniment i difusió a tots els nivells.

Pere Quetglas

Gerent