Suport a l'habitatge i habitatge supervisat

Servei que es presta al domicili de les persones i als seus entorns naturals en funció de les necessitats de cada una d’elles durant els 365 dies de l’any. L'objectiu principal és procurar la millora de qualitat de vida a la pròpia llar i la integració social dins l’entorn comunitari. Es fomenta la seva autonomia i independència, la confiança i la seva autoestima.

Habitatge supervisat 

A més, Estel de Llevant gestiona un habitatge per a 10 persones amb discapacitat associada a diagnòstic de salut mental. Es duen a terme prestacions de caire residencial (allotjament, manutenció...) durant els 365 dies de l’any. L’edifici fou cedit per l’Ajuntament de Manacor.

Aquests serveis estan concertats amb la conselleria de Famílies i Afers Social del Govern de les Illes Balears.