Projecte de Vida

La finalitat del Projecte de Vida és la millora de la qualitat de vida de les persones mitjançant l’acompanyament en el seu projecte vital i el foment de connexions comunitàries que ajudin a rompre l’aïllament i la soledat, rebent els suports adients a cada moment en el seu procés de recuperació. Per aconseguir-ho es fa necessària la incorporació a l’entitat del nou Model d’atenció fonamentat en els paradigmes de la salut mental de darrera generació. Aquest fonament es tradueix en els principis d’actuació del Model: els drets de les persones participants, el control sobre la pròpia vida i la integració d’allò terapèutic dins la quotidianitat.

La persona estableix el seu propi itinerari personalitzat amb el suport d'un referent que l'acompanya al llarg del seu procés, establint el seu projecte de vida amb metes personals segons els seus interessos i necessitats, afavorint el desenvolupament personal, l'apoderament i emancipació. Aquest itinerari es desenvolupa a través d'una sèrie de processos (Accés, Acollida, Valoració, Intervenció, Avaluació i Sortida) i eines (Projecte de Vida, Base de Dades...) personalitzades per proporcionar un servei adaptat a les situacions individuals i en el que la participació activa de la persona es troba present en tots els moments de la intervenció, incloent-hi la presa de decisions i la valoració dels resultats que s'assoleixen.

El referent de la persona promou la creació de xarxes de suport comunitàries, utilitzant la metodologia de reunions dialògiques, on poden participar tots els agents de suport professional i natural que la persona decideix i on totes les veus són escoltades. La relació entre la persona i l'equip professional cerca l'equilibri i l'horitzontalitat, la persona és l'experta en la seva vida i té la darrera paraula sobre les decisions a prendre. Les figures professionals escolten i aporten el seu coneixement, orientació i suport.

https://fundacionlacaixa.org/ca/programes-socials